CV DE KEVERS ORGANISEERT P&M 2019

Op zoaterdig 12 jannewari is het P&M Liedjesfestival. Dit Jaor georganiseerd door CV De Kevers oeht Kessel

Haoj dees site in de gaten veur mier info!